Poniedziałek - Piątek Czynne od: 8:00 - 16:30
Tel.: +48 884 886 485
ul. Katowicka 63 43-190 Mikołów

Przyświeca nam motto

Jeden za wszystkich wszyscy za jednego

Transcendentalna triada: PRAWDA DOBRO PIĘKNO

prawda doskonali intelekt,
dobro – wolę,
piękno – uczucia.

 • Honor
 • Szlachetność
 • Harmonia
 • Równowaga
 • Zdrowie
 • Miłość
 • Szacunek
 • Siła charakteru
 • Wolność
 • Odpowiedzialność
 • Solidarność
 • Lojalność
 • Bezpieczeństwo
 • Swoboda
 • Współpraca
 • Indywidualność
 • Bogactwo
 • Ubogość
 • Dobra zabawa
 • Dyscyplina
 • Inteligencja
 • Śmiech
 • Entuzjazm
 • Pewność siebie

Tak o wartościach w edukacji pisze Małgorzata Piątkowska z Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP:

O aksjologicznej degradacji kultury i społeczeństw od wielu lat piszą uczeni, pedagogowie, filozofowie i duchowni przywódcy różnych religii, wskazując na zastępowanie wartości – antywartościami. Szczególnego znaczenia fakt ten nabiera w odniesieniu do młodego pokolenia. Uczeń żyjący w świecie ustawicznych przewartościowań musi mieć jasną wizję ku czemu ma zmierzać, na jakich wartościach ma oprzeć swoją egzystencję. Edukacja staje przed koniecznością niesienia pomocy uczniom w zrozumieniu wartości, świadomym ich wyborze i dążeniu ku ich realizacji. Wypełnienie tego zadania może przynieść nieocenioną korzyść. Jak stwierdza W. Pasterniak: Edukacja bowiem, wychowanie, jest nade wszystko procesem podwyższania świadomości człowieka, a zatem procesem jego uczłowieczania. Krzewienie wartości może ocalić jednostkę, a co za tym idzie społeczeństwo, we współczesnym świecie dominacji konsumpcjonizmu, materializmu i przemocy.

Demokratyczny świat wolnego rynku jest kolorowy, bogaty i dość łatwo sam się duchowo degeneruje. Współczesny człowiek czuje się zdezorientowany. Chociaż jego władza nad światem materialnym wzrasta, czuje się bezsilny w swym życiu indywidualnym i w społeczeństwie.

Stoimy przed koniecznością przywrócenia edukacji systemu uniwersalnych i swoistych wartości i nadania im właściwego sensu. Ponadto chodzi o stworzenie w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych takich sytuacji aksjologicznych, które sprzyjają rozpoznawaniu, akceptowaniu, respektowaniu i przeżywaniu wartości.

Istnienie człowieka powinno być manifestacją samej istoty człowieczeństwa danej jednostki. Istniejemy, by materialnie urzeczywistnić swoje potencjały w warunkach czasu i przestrzeni ziemskiej, a tymczasem większość ludzi tkwi w tym życiu jedynie dla podtrzymania istnienia (egzystencji), nie angażując sił dla spełnienia swej istoty i wyrażenia niepowtarzalnej prawdy o sobie samym.

K. Zieliński

A. M. Tchorzewski jest zdania:

Wartości stanowią źródło podstawowych celów i zadań, jakie winny być realizowane w ramach złożonej rzeczywistości szkolno-wychowawczej. Na ich czele stają takie zadania, jak:

 • wspólne poszukiwanie przez nauczyciela wraz z uczniami prawdy w obszarze dostępnej im wiedzy o świecie, do którego należą i który współtworzą,
 • wzajemne otwarcie się na otaczającą ich rzeczywistość i życie społeczne poprzez równoczesne uczestniczenie w nim i jego antycypowanie,
 • ustawiczne dążenie do współkreowania postaw moralnych, których przedmiotem są obiektywne wartości etyczne, pojawiające się w polu świadomości wszystkich podmiotów procesu wychowania.

“Tworząc nowe i lepsze środki do opanowania natury, człowiek dał się pochwycić w ich pułapkę i stracił z pola widzenia cel, który mógłby nadać im sens – zgubił samego człowieka.”

Edukacja pojmowana jako doskonalenie człowieka we wszystkich jego wymiarach: fizycznym, psychicznym i duchowym jest procesem całożyciowym. Do jej najważniejszych zadań należy kształtowanie wśród jej uczestników wartości uniwersalnych.